Deprecated: Non-static method JApplicationSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/contabilita/templates/atomic/index.php on line 9

Deprecated: Non-static method JApplicationCms::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/raceu/public_html/contabilita/libraries/cms/application/site.php on line 272

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/contabilita/templates/atomic/index.php on line 9

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/raceu/public_html/contabilita/templates/atomic/index.php on line 21
LEGAL NOTICE - Računovodstvo Replika

T: +386 (0)1 422 88 77, T: +386 (0)41 710 954, F: +386 (0)1 256 49 25, E: info@replika.si, www.replika.si

SERVIZI DI CONTABILITÀ - RAPPRESENTANTE FISCALE - SOCIETÀ DI CONSULENZA - CONTABILE - LUBIANA - SLOVENIA

Accounting and bookkeeping Buchhaltung und bilanzierung БУХГАЛТЕРСКИЕ Računovodstvo RAČUNOVODSTVENE USLUGE Сметководствени услуги SERVIZI DI CONTABILITÀ Accounting services

Alle società straniere, ai clienti della contabilità Replika garantiamo un indirizzo commerciale a Lubiana, Slovenia - UE, presso la sede della nostra azienda. Eseguiamo anche il ritiro della posta presso l’indirizzo commerciale a Lubiana e i servizi di pagamenti elettronici. Abbiamo allargato i servizi dell’ufficio virtuale con i servizi di contabilità, consulenza fiscale e commerciale. Per le società straniere e per gli stranieri fondiamo o acquistiamo le aziende in Slovenia, procuriamo i permessi di lavoro e i permessi di soggiorno. Su richiesta, provvediamo anche alla sistemazione dei mezzi di telecomunicazione: dominio internet, indirizzi internet, telefonia VoIP e altri per comunicare con i soci d’affari. Presso Replika si può affittare una sala riunioni per gli incontri con i soci d’affari. Per l'azienda, possiamo trovare anche gli investimenti o altre opportunità commerciali, fin dall’acquisto di beni immobili e l’entrata sul mercato sloveno fino alla possibilità di ottenere finanziamenti dall'UE.

Per ulteriori informazioni sulla società di contabilità Replika e sull’ufficio virtuale scrivete a info@replika.si o chiamate +386 (0) 1 422 88 77

La società di contabilità Replika attraverso il sito internet fornisce agli stranieri e alle società straniere consulenza on-line nelle seguenti aree: contabilità, imposte, servizi commerciali e finanziari in inglese, russo, tedesco, italiano e serbo-croato e altre lingue. È sufficiente completare il modulo online con la domanda e aspettare la nostra risposta, che vi sarà inviata all’indirizzo e-mail datoci. Per un consiglio veloce, efficiente e professionale scrivete a >>>

 

Ha inviato l'inchiesta con successo.

Indietro a pagina iniziale Replika >>

Kratek nabor najbolj pogostih strokovnih izrazov iz računovodstva smo pripravili za vse tiste, ki želite dobiti boljši vpogled v knjigovodstvo, računovodstvo in podjetniško poslovanje. Vaš računovodski servis in računovodja vam bosta tako lahko hitreje in lažje približala računovodske storitve ter ostala računovodska znanja.

DAVKI
Davki so sredstvo za pridobivanje dohodkov države in lokalnih skupnosti. Davki so derivatni prihodki države. Davki se pobirajo v javnem interesu. Zavezanec za davek je sankcioniran, če ne izpolni davčne obveznosti. Poznamo več vrst davkov npr. davek na dodano vrednost (DDV), davek na promet nepremičnin (DNPN), davek na premoženje, davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) itd ...

PREVENTIVNI DAVČNI PREGLED
Preventivni davčni pregled je pregled kompletnega poslovanja s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor.

MINIMALNA PLAČA
Minimalna plača pripada zaposlenemu delavcu za opravljeno delo v polnem ali z njim izenačenem delovnem času, določenem z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim aktom delodajalca.

DNEVNICA
Dnevnica je povračilo za stroške prehrane na službeni poti.

13. PLAČA
13. plača je plača, ki je opredeljena v kolektivni pogodbi ali notranjem aktu pravne osebe in se izplačuje navadno na koncu koledarskega leta. To so bruto zneski izplačani poleg redno izplačanih plač, tako imenovani 13. plača, božičnica, novoletnica... Plačilo 13. plače za delodajalca ni obvezno.

PLAČA
Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno (navadno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in prispevke, tako da mu ostane neto plača.V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec prejme še dodatno, torej poleg neto plače.

PLAČILNA BILANCA
Plačilna bilanca je statistični izkaz, ki za določeno obdobje sistematično zajema ekonomske transakcije med enotami gospodarstva države in tujino.
Plačilna bilanca vsebuje dve osnovni vrsti transakcij med rezidenti in nerezidenti: tekoči račun, in kapitalski in finančni račun.

TRANSAKCIJA
Transakcija je opredeljena kot gospodarsko gibanje, ki odraža nastanek, preoblikovanje, menjavo ali propad ekonomske vrednosti in obsega spremembo lastnine blaga in/ali denarnih sredstev, oskrbo s storitvami ali oskrbo z delovno silo in kapitalom.

TEKOČI RAČUN
Tekoči račun zajema vse registrirane transakcije, razen finančnih, med rezidenti in nerezidenti. Razdeljen je na saldo blaga, storitev, prihodkov in tekočih transferjev.

KAPITALSKI RAČUN
Kapitalski račun zajema kapitalske transferje in transakcije z neproizvodnimi nefinančnimi sredstvi.

FINANČNI RAČUN
Finančni račun sestavljajo: saldo neposrednih naložb, saldo naložb v lastniške vrednostne papirje, saldo drugih naložb (posojila in trgovinski krediti, valuta in vloge, drugo) in spremembe sredstev rezerv.

TEKOČI TRANSFERJI
Tekoči transferji zajemajo vse realne vire in finančne postavke, zagotovljene brez kakršnega koli nadomestila iz enega v drugo gospodarstvo. Tekoči transferji neposredno vplivajo na raven razpoložljivega dohodka v gospodarstvu in na porabo blaga in storitev.

OBRESTI
Obresti kot dohodek so vsak znesek, ki je višji kot vrnjena glavnica, tudi bonusi, premije, inflacijski dohodek, tečajne razlike in vsi podobni dohodki, ki izhajajo iz finančno-dolžniškega razmerja, predstavljajo obresti.

POTNI NALOGI
Potni nalogi so računovodske listine, ki dokazujejo obstoj službenih potovanj delavcev in služijo povračilu davčno priznanih stroškov, ki so jih v zvezi s službenim potovanjem utrpeli. Največkrat se obračuna dnevnice (kot nadomestila povračilo stroškov za prehrano) in prevozne stroške (kilometrina, cestnina, parkirnina, prevoz z javnimi sredstvi...).

ZAJAMČEN OSEBNI DOHODEK
Zajamčeni osebni dohodek je dohodek, ki je (iz dela) zajamčen vsakemu delavcu najmanj v višini, ki mu zagotavlja materialno in socialno varnost.

BONITETA
Boniteta je vsaka ugodnost (ne glede na to, ali je v obliki proizvoda, storitve ali v drugi obliki), ki jo delodajalec zagotovi delojemalcu ali njegovemu družinskemu članu. Predpogoj za določanje bonitete je, da ima delavec pri delodajalcu sklenjeno delovno razmerje.

DOHODNINA
Dohodnina je davek od dohodka fizičnih oseb. V obračunu dohodnine so zajeti vsi obdavčljivi dohodki, ki jih fizična oseba pridobi oz. doseže v koledarskem letu.

DOBIČEK
Dobiček je razlika med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki ali dobiček je pozitivni poslovni izid. Nekatere organizacije imajo presežek (prihodkov ali odhodkov) in ne dobiček. To so zavodi in gospodarske javne službe. Dobiček lahko na primer izračunamo tudi kot razliko med končnim in začetnim kapitalom, zmanjšano za neposredne spremembe kapitala (računovodski vidik)

AVTORSKI HONORAR
Avtorski honorar je dohodek, izplačan na podlagi avtorske pogodbe, ki je lahko sklenjena za stvaritev avtorskega dela ali za uporabo avtorskih del

ODPRAVNINA
Pojem odpravnina pomeni enkratno izplačilo npr. ob prenehanju delovnega razmerja ali ob upokojitvi. Višina odpravnine je odvisna od višine delavčeve plače. S stališča sodne prakse je odpravnina oblika varstva dohodka delavca, ki mu je prenehalo delovno razmerje. Odpravnina se obvezno izplačuje v denarju in ne v kakšni drugi obliki. Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine, če zagotovi varstvo delavca na drugačen način, in sicer z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe.

OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital je tisti del kapitala, ki je nominalno določen v aktu o ustanovitvi družbe. Vplačajo ga lastniki podjetja (delničarji) in je vpisan tudi v ustreznem sodnem registru.Glede na vrsto podjetja lahko osnovni kapital delimo na: delniški kapital (delniška družba), delež v kapitalu (družba z omejeno odgovornostjo), kapitalsko vlogo (družba z enim samim družbenikom).Osnovni delniški kapital se deli na: navadne in prednostne delnice, ter glede na posamezne izdaje delnic. Odkupljene lastne delnice se navajajo posebej, ker nanje ni vezana glasovalna pravica, prav tako pa se na lastne delnice ne razporeja dobiček.

KREDIT
Kredit je pravni posel in pomeni pogodbeni odnos med banko in stranko, pri katerem se banka zavezuje, da bo dala uporabniku kredita na voljo določen znesek denarnih sredstev za določen ali nedoločen čas, za neki namen ali brez določenega namena. Uporabnik pa se zavezuje, da bo plačeval banki dogovorjene obresti in dobljeni znesek denarja vrnil v določenem času in na način, ki sta določena v pogodbi, ki vsebuje najmanj tri elemente, in sicer: pogoji za nastanek kredita ( prepustitev denarja ), način uporabe kredita in način vračanja kredita.

{source}
<?php

$con = mysql_connect("localhost","replika_slovar","replika47");

if (!$con)

{

die('Ne morem se povezati na bazo. Napaka: ' . mysql_error());

}

mysql_select_db("replika_slovar", $con);

$i_index = "1"; // stevec izpiskov, mora biti manjsi od 5

$dni = date('Y-m-d', strtotime('-4 days')); // med zahtevki mine doloceno st dni

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$dostopi = mysql_query("SELECT * FROM slovar_ip WHERE `date` > '$dni' AND `ip` = '$ip'"); // preverimo, koliko izpisov je bilo iz baze na naveden IP naslov

$dostopov = mysql_num_rows($dostopi); // prestejemo dostope

if (count($_POST['prevod']) > 5) // ce submitamo vec kot 5 zahtevkov, se izvajanje prekine

{

}

else

{

if(isset($_POST['submit']))

{

for ($i=0; $i<count($_POST['prevod']);$i++) { // preberemo idje prevodov

$id = $_POST['prevod'][$i];

mysql_query("SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_slovenian_ci'");

$result = mysql_query("SELECT * FROM slovar_prevodi where id = $id");

$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$datum = date('Y-m-d');

if ($dostopov < 5)

{

while($row = mysql_fetch_array($result))

{

mysql_query("INSERT INTO slovar_ip VALUES (NULL , '$ip', '$datum')");

$dostopi3 = mysql_query("SELECT * FROM slovar_ip where date > $dni AND `ip` = '$ip'"); // preverimo, koliko izpisov je bilo iz baze na naveden IP naslov

$dostopov3 = mysql_num_rows($dostopi); // prestejemo dostope

if ($dostopov3 < 4) {

?>

<h2><?php echo $row['slo']; // izpis slovenskega prevoda ?></h2>

<table width="499" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="racizpis">

<tr>

<td width="104"><p>angleški prevod:</p></td>

<td width="395" class="tdizpis"><img src="/izris<?php if(strlen($row['eng']) > 60) {echo "_l";}?>.php?text=<?php echo $row['eng']; ?>" alt="angleški prevod">
</td>

</tr>

<tr>

<td><p>nemški prevod:</p></td>

<td
class="tdizpis"><img src="/izris<?php if(strlen($row['deu']) > 60) {echo "_l";}?>.php?text=<?php echo $row['deu']; ?>" alt="nemški prevod"></td>

</tr>

<tr>

<td><p>italijanski prevod:</p></td>

<td
class="tdizpis"><img src="/izris<?php if(strlen($row['ita']) > 60) {echo "_l";}?>.php?text=<?php echo $row['ita']; ?>" alt="italijanski prevod"></td>

</tr>

</table>

<?php
} }

}

$i_index++; // preveri število izpisov

if ($i_index > 5)

{

break;

}
}
}
}

$dostopi1 = mysql_query("SELECT * FROM slovar_ip where date > $dni AND `ip` = '$ip'"); // preverimo, koliko izpisov je bilo iz baze na naveden IP naslov

$dostopov1 = mysql_num_rows($dostopi);

if ($dostopov1 > 3) {
?>
<br>Izkoristili ste možnost dostopa do 5 prevodov. <br><br>Po preteku 72 ur od zadnjega pregleda boste spet dobili možnost dostopa.

<?php
}
?>

{/source}

 

<< Indietro

video presentazione

» Promo video teaser

Eccellenza del Gruppo Replika
Il gruppo Replika si distingue per il suo personale professionale, le competenze, e il lavoro di alta qualità e di grande reattività.

Računovodstvo

UFFICIO VIRTUALE

UFFICIO VIRTUALE
Offriamo la possibilità di registrare le società presso il nostro indirizzo commerciale a Lubiana, Slovenia (UE) e la consulenza online.

CONSIGLI ONLINE

Horizon 2020 tools

Business club Replika

TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITÀ IN SLOVENIA

 • ACQUISTO DELLA SOCIETÀ

  L'acquisto delle aziende in Slovenia (di un'azienda già fondata e pura) vi permette di entrare rapidamente e facilmente sul mercato sloveno e l'immediato inizio degli affari.

 • FONDAZIONE DELLA SOCIETÀ

  La fondazione di aziende in Slovenia permette di usufruire di tutti i benefici, appartenenti allo start-up all'interno dell'UE. Il processo è gestito dai consulenti di Replika.

 • SEDE DELLA SOCIETÀ

  La sede della società in una determinata regione può rappresentare un vantaggio competitivo. La sede della vostra attività può essere al nostro indirizzo commerciale.

 • CONTO BANCARIO

  La scelta della banca adeguata è importante per il buon funzionamento della società. Offriamo una consulenza completa finanziaria, creazione della banca virtuale e la gestione delle comunicazioni con le banche.

 • TIMBRO DELLA SOCIETÀ

  I dettagli sono i vantaggi nascosti delle aziende eccellenti. Ai clienti offriamo tutto in un unico posto; anche la produzione del timbro.

 • CODICE FISCALE

  Le operazioni fiscali legali e i risparmi fiscali sono la condizione essenziale per il successo della società. Offriamo la consulenza fiscale completa, compreso il regolamento del codice fiscale.

 • PARTITA IVA

  La società straniera deve presentare all'autorità fiscale la documentazione necessaria per identificarsi come contribuente IVA. Su richiesta del cliente prepariamo tutti i documenti necessari.

 • UFFICIO VIRTUALE

  Lo sviluppo deglii strumenti di comunicazione consente di essere presenti virtualmente ovunque e di lavorare indisturbati. Sfruttate questa possibilità con la nostra contabilità online, consulenza online e banca virtuale.

 • PERMESSO DI SOGGIORNO

  Per poter lavorare in Slovenia oltre al permesso di lavoro, bisogna regolare anche il permesso di soggiorno. Regoliamo tutti i documenti singolarmente e secondo le esigenze dell'individuo.

 • PERMESSO DI LAVORO

  Il permesso di lavoro è un documento fondamentale per iniziare l'attività in Slovenia del quale possiamo prenderci cura per voi.

 • CONTABILITÀ E SERVIZI DI CONTABILITÀ

  La contabilità e i servizi contabili in regola sono fondamentali per gli affari di successo. Nella società Replika forniamo servizi di contabilità completi dal 2003.

 • RAPPRASENTANTE FISCALE

  Se avete sede in un paese al di fuori dell'UE e fate affari in Slovenia, avete bisogno di un rappresentante fiscale. La società Replika è un rinomato rappresentante fiscale delle imprese a livello internazionale.

 • RIMBORSI IVA

  Gli stranieri non residenti nella Comunità europea (UE), possono richiedere il rimborso dell'IVA. Nella società Replika regoliamo il rimborso fiscale per i nostri clienti.

 • AFFARI TRELATERALI

  Le regole per il calcolo dell'IVA per le transazioni internazionali richiedono una buona conoscenza del diritto fiscale. Nella società Replika offriamo consulenza fiscale negli affari trilaterali.

 • INTRASTAT

  Le dichiarazioni Intrastat sono solo uno degli obblighi per le imprese. I nostri consulenti possono alleviare i contribuenti di tale obbligo.

 • PREZZI DI TRASFERIMENTO

  I prezzi di trasferimento e il calcolo corretto dell'imposta possono avere un impatto significativo sul risultato dei vostri affari. Nella società Replika possiamo consigliarvi nella determinazione dei prezzi di trasferimento.

 • IMPOSTE DEGLI UTILI

  Ottimizzazione del bilancio fiscale può ridurre significativamente l'imposta degli utili dell'azienda in modo legale. Offriamo l'ottimizzazione nell'ambito della consulenza fiscale della società Replika.

 • PIANO D'AFFARI

  Preparare un piano aziendale che sarà attuato con successo, richiede la conoscenza della dirigenza, della finanza e del diritto. Nella società Replika abbiamo tutte le competenze e le conoscenze necessarie in un unico luogo.

 • SERVIZI AZIENDALI

  È un manager eccellente ma non ha tempo né il personale per fare tutto da solo? L'outsourcing dei servizi delle imprese oggi è una necessità e un vantaggio competitivo.

 • FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

  L'adeguato finanziamento del progetto è fondamentale per il suo successo. I nostri esperti offrono consulenza finanziaria globale per ottenere differenti fonti.

 • PROGETTI DI INVESTIMENTO

  Esistono eccellenti progetti d'investimento che hanno bisogno di finanziamenti. Nella società Replika riconosciamo quali investimenti hanno il potenziale.

 • FINANZIAMENTI

  Le sovvenzioni possono essere un’importante fonte di ulteriore finanziamento del progetto. Nella società Replika conosciamo i modi e mezzi per ottenere finanziamenti.

 • INVESTIMENTI NEL SETTORE IMMOBILIARE

  l’acquisto di un immobili o una casa in Slovenia richiede conoscenza del mercato immobiliare, nonché della loro condizione. Nella società Replika svolgiamo tutti i servizi immobiliari.

 • ASTA PUBBLICA

  L'acquisto degli immobili alle aste pubbliche può essere una grande opportunità d'investimento. Nella società Replika monitoriamo l'asta pubblica di beni immobili in Slovenia.

 • CONSULENZA LEGALE

  La fondazione di un'impresa, l’acquisto di un'attività commerciale, l'assunzione, i termini e le condizioni, i contratti di tutti i tipi. La consulenza legale dei nostri esperti è in grado di risolvere tutti i vostri problemi.

 • BUSINESS CLUB REPLIKA

  Business Club Replika offre ai nostri clienti la socializzazione d'affari e lo scambio d'informazioni di attuali affari. Vi invitiamo ad unirvi a noi.

 • SOCI D'AFFARI

  La scelta del socio giusto è sempre importante per la riuscita del progetto. Nella società Replika possiamo controllare o aiutarvi a trovare il socio d'affari adatto.

1/3

I progetti d'investimento, investimenti immobiliari, l'istruzione e le aste pubbliche di beni immobili

Replika Invest

(conoscenza degli investimenti, s.r.l.)

Finanziamenti dell'UE, rappresentazione delle aziende, ottimizzazione degli affari e gestione dei progetti

Replika PRO

(ingegneria concettuale, s.r.l.)

Naj računovodski servis 2012
Best accounting service in Slovenia
Certified accounting service
accounting in slovenia
Replika accounting
EFQM
European business award
EFQM
EFQM